Kaupin kampuksella kehitetään liikkumista ja opastusta

Kaupin kampuksella luodaan nyt konkreettisia toimenpiteitä alueen liikkumis- ja opastusratkaisujen kehittämiseksi. Kampusalueen suurimmat toimijat tiivistivät yhteistyötään kehittämishankkeessa tavoitteenaan koko Kaupin kampuksen liikkumisen ja opastuksen yhtenäistäminen.

Kaupin kampuksen toimijat sekä Tampereen kaupunki aloittivat lokakuussa 2018 yhteistyöhankkeen osana Smart Tampere -ohjelman Smart Mobility ja Smart Health -teemoja. Kampus koostuu useista erilaisista toimijoita, joita kaikkia yhdistää halu alueen kehittämiseen. Kaupin kampuksen isoimmat toimijat ovat Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen yliopisto (TUNI), Finn-Medi Business Park, sekä Kauppi Sports Center.

Entistä tiiviimmällä yhteistyöllä alueen toimijoiden kesken haluttiin mahdollistaa yhtenäiseen ja vaikuttavaan lopputulokseen pääseminen. Yhteistyöhankkeessa mietittiin ratkaisuja alueella liikkumisen ja opastuksen kehittämiseksi. Hanke valmistui helmikuussa 2019 ja painopisteeksi vuodelle 2019 valittiin alueelle saapumisen kehittäminen.

Käyttäjätutkimuksella tarpeet esiin

Tiedon keräämiseksi kehittämistyön pohjalle WSP Finland Oy toteutti hankkeen osana loka-marraskuussa 2018 käyttäjätutkimuksen, jolla selvitettiin alueella työskentelevien, opiskelevien ja vierailevien liikkumistapoja sekä liikkumiseen liittyviä tarpeita ja ongelmia. Käyttäjätutkimuksessa kerätystä aineistosta löydettiin useita toimenpiteitä, joiden avulla alueen liikkumisolosuhteita voidaan parantaa.

Toimenpiteistä tunnistettiin

neljä teemaa: alueen sisäinen liikkuminen, opastus, joukkoliikenne sekä pysäköinti. Käyttäjätutkimuksen pohjalta luotiin liikkujaprofiilit, muotoiltiin kehittämisen kärjet sekä lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet liikkumisen ja opastuksen kehittämiseksi alueella. Vuodelle 2019 keskiöön päätettiin ottaa alueelle saapumisen kehittäminen neljä teema-aluetta sekä liikkujaprofiilit huomioiden.

Nopeus, helppous ja aikataulut

Suurin osa käyttäjäkyselyyn vastanneista tekee alueelle työ- tai opiskelumatkoja. Vastausten mukaan hieman yli 40 % vastaajista tekee matkansa alueelle autolla. Pyörällä matkansa taittaa noin neljännes, joukkoliikenteellä 18 % ja kävellen 10 %. Merkittävim

Hankeryhmä määritteli kehittämisen kärkitoimenpiteiksi yhteistyön tiivistämisen alueen toimijoiden välillä, liikkumiskoordinaattorien palkkaamisen sekä työpaikkojen liikkumissuunnitelmat. Kärkitoimenpiteiden alla toteutetaan neljän tunnistetun teeman mukaisesti alueen sisäisen liikkumisen, opastuksen, joukkoliikenteen ja pysäköinnin kehittämistä lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden kautta. Yhdessä teemat nivoutuvat kokonaisuudeksi, jossa visiona on helposti saavutettava, turvallinen ja selkeä kampuskokonaisuus. Ensimmäiseksi kehittämiskohteisiin keskitytään alueelle saapumisen näkökulmasta.mät syyt kulkutavan valintaan ovat matkanteon nopeus, helppous ja mukavuus sekä aikataulujen sopivuus. Vastauksista muodostettiin neljä liikkujaprofiilia: Tiedostava liikkuja, Tilanteeseen sopeutuva, Tottunut motoristi sekä Satunnainen kävijä. Liikkujaprofiilit toimivat pohjana liikkumisen helppoutta edistävien toimenpiteiden suunnittelussa.

Alueen sisäinen liikkuminen

Sisäisen liikkumisen kehittämisessä tavoitteena on kampusalue, jolla liikkuminen on helppoa ja turvallista kaikilla kulkutavoilla. Tähän liittyvät esimerkiksi ajoneuvoliikenteen ohjaamisen ratkaisut, joukkoliikenteen pysäkkien sijainti, pyöräily- ja kävelyreitit sekä valaistus.

Opastus

Koko kampukselle haetaan yhtenäistä opastusratkaisua, joka huomioi eri kulkumuodot opastaen sekä alueelle saapuvia että alueen sisällä liikkuvia. Opastuskokonaisuuden osana on jo PSHP:llä käytössä kirjain ja väri -opastuskonsepti, joka on yhtenäinen Taysin, Tays Hatanpään, Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan kesken. Opastuksen osana tullaan mahdollisesti kehittämään myös avoimia rajapintoja hyödyntäviä teknologisia ratkaisuja.

Joukkoliikenne

Työ- ja opiskelumatkaliikenteen suuresta osuudesta huolimatta joukkoliikenteen osuus kulkutavoissa yllätti hanketyöryhmän. Joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteena on sujuvoittaa alueen saavutettavuutta joukkoliikennevälineillä. Tutkimusaineistosta nousseita kehittämiskohteita ovat esimerkiksi aikataulut, maksutavat ja liityntäpysäköinti.

Pysäköinti

Pysäköinnin kehittäminen kampusalueella pitää sisällään esimerkiksi pysäköintipaikkojen ja -lupien hallinnan kehittämisen, pysäköintisuunnitelmat ja pysäköintipaikoille opastuksen. Tavoitetilassa pysäköintipaikkojen kapasiteetin hyödyntämiseen saadaan lisää joustavuutta, ruuhkahuippuja pystytään tasaamaan ja pysäköinti näyttäytyy selkeänä niin asiakkaille, työntekijöille kuin opiskelijoille.

Jaa uutinen