KIEPPI-hankkeessa kehitetään toimintamallia kiertotalouden mukaisille kaupunginosille

KIEPPI-hanke työmaakäynnillä Ilokkaanrinteessä Tampereella.

KIEPPI-hankkeessa suunnitellaan Tampereen Hiedanrannasta, Espoon Kerasta ja Turun tiedepuistosta kestäviä kierto- sekä jakamistalouden mukaisia kaupunginosia. Tavoitteena on luoda kumppanuusmalli, jossa kaupunki, yritykset, tutkimusorganisaatiot ja kuntalaiset voivat yhteistyössä kehittää kaupunginosia yhä enemmän kierto- ja jakamistalouden ehdoilla.

Tampereen Hiedanrannan, Espoon Keran ja Turun Tiedepuiston kaupunginosien tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet ovat hyvin samanlaiset. Kaupunginosat uudistuvat ja kasvavat, ja muutos halutaan toteuttaa kestävästi ja älykkäästi. Mukaan kehittämiseen halutaan myös uusia toimijoita, kuten yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja yliopistoja sekä kaupunkilaisia. Kaupunginosien rakentumiseen ja suunnitteluun haetaan avuksi yhteistä ratkaisua KIEPPI-hankkeessa, joka kehittää kestävien kaupunginosien kumppanuusmallia.

Hankkeen lopputuloksena syntyy kumppanuusmalli eli yhteistoimintamalli. Sen luomisessa pohdimme erityisesti sitä, miten kaupungit voisivat yhä ketterämmin ja avoimemmin suunnitella ja toteuttaa kaupunginosia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kertoo projektipäällikkö Karoliina Tuukkanen.

Monesti uudet ja innovatiiviset ratkaisut kestävyyshaasteisiin tulevat kaupunkiorganisaation ulkopuolelta. Siksi onkin tärkeää saada käyttöön yksityisen sektorin tai tutkimusalan innovaatiot mahdollisimman hyvin, Tuukkanen painottaa.

Yhteiskehittämistä testataan piloteissa

KIEPPI-hankkeessa on yhtensä viisi eri pilottiteemaa, joissa yhteiskehittämistä testataan käytännössä ja viedään samalla kiertotalouden eri teemoja konkreettisesti eteenpäin. Pääpaino on sellaisissa piloteissa, joista löytyy myös liiketoiminnallista potentiaalia.

KIEPIN päätoteuttaja on Tampereen kaupunki ja osatoteuttajina Espoon kaupunki sekä Turku Science Park Oy. Hanke on kaksivuotinen (1.8.2019 – 30.6.2021) EAKR -rahoitteinen 6Aika -hanke. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen strategia, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä luodaan uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Hankkeen pilottikokonaisuudet, joissa käytännön ratkaisuja testataan: tilat sekä jakamis- ja kiertotalouden palvelut (Espoo ja Turku), ravinne-, energia- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen (Espoo ja Turku), urbaanin ruuantuotannon ratkaisut (Tampere ja Espoo), jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen (Tampere ja Turku) ja monimuotoinen ja terveyttä edistävä viherrakentamisen kiertotalous (Tampere).

Tampereen pilotit

1) Urbaanin ruuantuotannon ratkaisut

– Hiedanrannan urbaanin ruoantuotannon vision rakentaminen. Mitä se voisi olla ja millä on liiketoiminnallista potentiaalia tulevaisuuden Hiedanrannassa?

– Urbaanin ruoantuotannon erilaisten teknisten ratkaisujen pilotoiminen (esimerkiksi vertikaaliviljely, aquaponics).

– Paikalliset ravinne-ja materiaalikierrot ruoan tuotannossa.

2) Jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen

– Erityisesti uusiomateriaalien käyttäminen infrarakentamisessa (esimerkiksi metsä, energia- ja kemianteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen).

3) Monimuotoinen ja terveyttä edistävä kiertotalous viherrakentamisessa

– Ekologisen monimuotoisuuden säilyttäminen (esimerkiksi alueelle tyypilliset lajit) ja ekologisten kiertojen huomioiminen viherrakentamisessa ja Hiedanrannan (sekä Niemenrannan) vihersuunnitelmissa.

Laaja-alaista yhteistyötä rakentamassa

KIEPPI-hankkeeseen liittyy vahvasti yhteistyön rakentaminen kaupungin ja yritysten, toisaalta tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen sekä asukkaiden kanssa.

Kumppanuusmallia kehitetään läpi hankeen ja sitä testataan sekä edelleen muokataan pilottien aikana. Apunamme työssä on asiantuntijakonsultti. Malliin haetaan vahvaa näkemystä, kokemuksia ja sitoutumista liiketoimijoiden lisäksi myös kaupungin eri yksiköistä, kertoo Tuukkanen.

Erityisesti yritykset ovat tärkeässä roolissa, sillä pohdimme, miten yhteiskehittämistä yksityisen sektorin ja kaupunkien välillä voisi parantaa. Eri teemakokonaisuuksien pilotit on tarkoitus mahdollisimman pitkälle toteuttaa yhteistyössä niin yritysten, korkeakoulujen kuin osin myös kuntalaisten kanssa. Haluamme kuulla yksityisen sektorin ääntä herkästi ja kerätä tietoa siitä, miten yhteistyötä kaupungin kanssa voisi heidän mielestään parantaa, Tuukkanen kertoo.

Hankkeen kaikilla toteuttajakaupungeilla on hieman erilainen lähtökohta yhteiskehittämiseen. Tampereella Hiedanrannan kehittäminen on hyvin kaupunkiorganisaatiosta lähtevää ja kyseessä on vahvojen kestävyystavoitteiden siivittämä uusi alue, jota vasta suunnitellaan. Turussa Tiedepuiston alueella jo olemassa olevien toimijoiden rooli on erittäin tärkeä. Espoon Kerassa yksityiset maanomistajat ovat oleellisessa roolissa. Eroavuudet kaupunkien välillä tuottavat laaja-alaista tietoa kumppanuusmallin työstämiseen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Karoliina Tuukkanen
puhelin 041 730 1710
sähköposti karoliina.tuukkanen@tampere.fi

KIEPIN verkkosivu

Jaa uutinen