Hankkeet

Energiaviisaat kaupungit

6Aika-hankkeen Energiaviisaat kaupungit (EKAT) tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

Energiaviisaat kaupungit -hanke synnyttää uutta liiketoimintaa energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen ympärille. Hanke tuo yhteen yritykset ja kaupunkien toimijat, jolloin yhteistoiminnan kautta etsitään monistettavia ratkaisuja rakennusten, rakennusryhmien ja aluetason energiatehokuuden parantamiseen. Kaupunki testaa näitä ratkaisuja pilottikohteissaan, kuten kaupungin kiinteistöissä, Vuoreksessa ja Hiedanrannassa. Energiatehokkuuden lisäksi etsitään ratkaisuja rakennusten tai kortteleiden hyödyntämiseen virtuaalivoimalaitoksina.

Hanke auttaa Suomea vakiinnuttamaan asemansa ilmastopolitiikan ja älyteknologioiden edelläkävijänä sekä auttaa hankkeeseen osallistuvia kaupunkeja saavuttamaan asetetut hiilineutraaliustavoitteet. Tehtävillä toimenpiteillä ja hankinnoilla on merkittävä vaikutus kansallisten ja paikallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Hanke edistää Suomen pysymistä älyverkkoratkaisujen ja siihen liittyvän toiminnan kehittämisen kansainvälisenä edelläkävijänä.

Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Osakokonaisuudet

Rakennuksista kerättävän datan määrittely

Kaupunkien palvelukiinteistöistä on valittu useamman kymmentä kohdetta pilottirakennuksiksi, joista integroidaan energia-, olosuhde- ja käyttäjädata yhteiselle alustalle. Tämä mahdollistaa rakennuksen käyttöliittymän kehittämisen käyttäjien, huoltohenkilöstön ja päättäjien tarpeisiin. Yritysten ja kuluttajien osallistaminen energiamurroksen tuomien haasteiden ratkaisemiseen on hankkeessa keskeisessä roolissa.

Reaaliaikainen energiapalvelualusta

Hankkeessa määritellään kerättävän olosuhde- ja muun datan lisäksi reaaliaikaisen energiapalvelualustan konsepti. Tämä lisää kaupunkien osaamista kysyntäjoustoratkaisujen hyödyntämisessä ja mahdollistaa virtuaalivoimalaitoskokeilut.

Nollaenergiakorttelin konseptin kehittäminen ja hiilinieluna toimivan alueen simulointi

Kaupunginosan päästöistä osa muodostuu jo yleiskaavavaiheen päätösten myötä. Hankkeessa kehitetään työkalu, jota kaupunki voi hyödyntää kaavoituksen ja tontinluovutusten yhteydessä määrittämään rakennusten tai rakennusryhmien tavoitteita energiatehokkuudelle ja energian tuotannolle. Työkalu hyödyntää alueen tietomallia energiajärjestelmän simuloinnissa ja päästöjen sekä kustannusten arvioinnissa.

Energiatehokkuuskumppanuusmallien kehittäminen

Hanke pyrkii parantamaan kaupungeissa jo käytössä olevia energiatehokkuuskumppanuusmalleja kansallisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa kartoitetaan markkinoilla olevat konseptit ja niiden puutteet ja sen pohjalta luodaan uudistettu toimintamalli yritysten ja kaupunkien väliselle energiatehokkuuskumppanuudelle.

Yhteistyö

6Aika-verkoston kautta opit leviävät useampaan kaupunkiin

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke on Tampere-vetoinen kuuden kaupungin yhteishanke, jossa tiivistä yhteistyötä tehdään Tampereen, Turun, Helsingin, Oulun, Vantaan ja Espoon välillä. Tampereella projektia toteuttavat Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit Oy, joiden lisäksi hankkeen toiminnassa paikallisesti ovat mukana muun muassa Tampereen Tilapalvelut Oy ja Tampereen Vuokratalosäätiö.

Rahoitus