Tarasteen alueen kokeilu kevennystäyttöjen rakentamiseksi kiertotalousmateriaaleista käynnistyy

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen kautta avattiin keväällä kaksi kokeilupalveluhankintaa Tarasten alueen kehittämiseen liittyen. Ratkaisuja haettiin sekä moreenin ja heikkolaatuisen maa-aineksen stabilointi/lujittamiseen kenttärakenteissa että kevennystäyttöjen rakentamiseen kiertotalousmateriaaleista. Ensimmäisenä lähdetään pilotoimaan Ecolan Oy:n ratkaisua kevennystäyttöjen rakentamiseen liittyen.

Tarasten Kiertotalousalue Oy mahdollistaa eri materiaalien vastaanoton, varastoinnin ja käsittelyn alueellaan laitosmaisesti tai kenttätoimintona. Alueen katujen, tonttien ja suojarakenteiden rakentamisessa hyödynnetään merkittävä määrä kiertotalousmateriaaleja, samoin alueella hyödynnetään materiaalipankkimallia jo esirakentamisesta lähtien. Alue on profiloitunut raskaan ympäristölupaprosessin ja YVA:n vaativiin toimintoihin alueen Tampereen puoleiselle alueelle sijoittuneiden toimintojen myötä.

Kokeilupalveluhaku oli suunnattu infrarakentamisen ja materiaalien uusiokäytön parissa toimiville yrityksille. Kevennystäyttöjen rakentamiseen liittyvän haun tavoitteena oli löytää käyttökelpoisia ratkaisuja joko talousalueella muodostuvista tai kokonaistaloudellisesti edullisen kuljetusetäisyyden päästä saatavista materiaaleista. Kevennysrakenne toimii hyvänä vaihtoehtona erilaisille pohjanvahvistusmenetelmille kuten stabiloinnille tai paalutukselle. Kevennys tarkoittaa kiviaineksesta aiheutuvan kuorman pienentämistä, jolloin osa kiviaineksesta korvataan kevyemmällä materiaalilla, jolloin vaikutus on sama kuin tasauksen alentamisella.

”Tarasten alue on yksi merkittävimpiä kiertotalousalueita Tampereen seudulla ja siellä tavoitteena on infrarakentamisesta lähtien toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uusiomateriaalien käyttö ja uusien innovaatioiden pilotointi alueella on merkittävässä roolissa alueen kehittämisessä”

Pirkko Eteläaho, projektipäällikkö, kiertotalous, Business Tampere

Ecolan Oy:n kehittämä Ecolan Infra ® TR -kevytkiviaines on voimalaitosten sivuvirtana syntyvistä tuhkista teollisesti rakeistettu karkearakeinen materiaali, jonka rakeisuutta voidaan säätää seulomalla. Tuotetta voidaan käyttää sellaisissa infrarakentamisen kohteissa, joissa materiaalilta edellytetään hyvää lämmöneristyskykyä, routimattomuutta, keveyttä ja mekaanista kestävyyttä.

” Ecolan Infra TR:ää on jo pitkään käytetty suodatin- ja eristyskerroksena erityisesti väylä- ja kenttärakenteissa, ja olemme saaneet jo mukavan jalansijan infrarakentamisen materiaalimarkkinoilla. Tämän kokeilupalveluhankinnan kautta pääsemme vielä osoittamaan Infra TR:n erinomaiset keventämisominaisuudet, ja pääsemme monipuolistamaan käyttökohteita.”

Juha Ahvenainen, toimitusjohtaja, Ecolan Oy

Pilotoinnissa on tarkoitus testata mm. kevennysrakenteen mitoituksen vertautumista muihin materiaaleihin ja toteutetun kevennysrakenteen kautta saavutettu materiaalisäästö sekä taloudellinen säästö. Lisäksi on tarkoitus testata, ilmeneekö rakentamisessa vielä jotakin sellaista, mitä ei ole aiemmin osattu huomioida. Pilotointi ja raportointi toteutetaan syksyllä 2020 ja raportin lopputuloksena saadaan yleisesti hyödynnettävissä oleva raportti Infra TR:llä toteutettavien kevennysrakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaupungin, kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen yhteen saattaminen on Tampereen strategian ytimessä. Smart Tampere -ohjelmassa yhteiskehittämisen tuloksena on tehty jo yli 50 erilaista ratkaisua. Menetelmät vaihtelevat, mutta yhdistävänä tekijänä voidaan nähdä haasteiden avaaminen yritysten ja yhteisöjen ratkottavaksi, sekä tavoite parempien ratkaisujen luomisesta kaupungin tai kaupunkilaisten tarpeisiin. Ratkaisut ovat olleet muun muassa arkea sujuvoittavia teknologisia ratkaisuja ja palvelukonsepteja.

Lisätietoja:

Pirkko Eteläaho
projektipäällikkö, kiertotalous
Business Tampere
pirkko.etelaaho@businesstampere.fi
040 630 4840

Kuva: Mirella Mellonmaa / Business Tampere

Jaa uutinen